Provoz a ochrana zdraví Atelieru AMOS v období od 11. 5. 2020 do konce školního roku 2019/20

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Každý žák, který se v Atelieru AMOS účastní prezenční výuky, musí při prvním příchodu odevzdat vyučujícímu lektorovi, případně jinému pověřenému zaměstnanci, vyplněné čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění, které je podepsané zákonným zástupcem žáka.

Obdobné čestné prohlášení podepisují i všichni lektoři a další zaměstnanci, kteří se pohybují v prostorách provozovny Atelieru AMOS.

Vstup do budovy

 • Vstup do budovy je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům.
 • Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky1,2.
 • Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla.

1 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
2 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz).

V budově

 • Přesuny skupin účastníků, pohyb na chodbách, návštěvy toalet či společných prostor budou  organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců Atelieru AMOS.
 • Při přesunech budou dodržovány odstupy 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Toalety budou vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet bude probíhá minimálně jednou denně.
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou přiděleny i do místností.
 • Časté větrání budov je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Úklidový personál jet informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se účastníci a další pracovníci Atelieru AMOS nacházejí, je prováděno nejméně jednou denně.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 • Odpadkové koše budou vyprázdněny alespoň jednou denně.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do místnosti, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Maximální počet účastníků ve skupině je snížen tak, aby bylo možné zachovat předepsané rozestupy a další předepsané podmínky, typicky se jedná o 6 účastníků a lektora.
 • V každé místnosti je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob musí být prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.
 • Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet doporučený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce.
 • Atelier AMOS vede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do prostor Atelieru AMOS vstoupit.
 • Pokud účastník vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí účastníka (zletilý účastník opustí prostory Atelieru AMOS v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní účastníky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu, pokud je to možné, na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného účastníka. Atelier AMOS má pro tyto situace k dispozici bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 • Pokud se u zaměstnance zařízení příznaky objeví v průběhu práce, resp. zájmového vzdělávání, zařízení opustí v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a požadovaného odstupu. Účastníky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu, pokud je to možné, na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance.

Základní pravidla pro provádění úklidu

 • Před znovuotevřením zařízení bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor.
 • Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).
 • Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI).
 • Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.
 • Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
 • Zajistit dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle).
 • O zpřísněných podmínkách úklidu musí být poučen úklidový personál.